Doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan về triển vọng kinh doanh

Theo Kim Hiền/kinhtevadubao.vn

Có 52,6% doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt lên và chỉ 11% dự báo khó khăn hơn trong quý IV/2017.

Nhiều doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan với tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2017. Nguồn: Internet
Nhiều doanh nghiệp chế biến, chế tạo lạc quan với tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2017. Nguồn: Internet

Đây là kết quả trong điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Tổng cục Thống kê mới công bố.

Cũng theo kết quả điều tra, trong quý III/2017, có 41,5% doanh nghiệp chế biến chế tạo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 17,9% doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 40,6% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong quý III, có 59,4% doanh nghiệp cho rằng, khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; 47% doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 32,2% doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 31,2% doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 28,1% doanh nghiệp cho rằng lãi suất cao và 22,2% doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh cao của hàng nhập khẩu là yếu tố quan trọng.

Về khối lượng sản xuất, có 44,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất quý III năm nay tăng so với quý trước; 18% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 37,6% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Về xu hướng quý IV so với quý III, có 54,2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 9,9% số doanh nghiệp dự báo giảm và 35,9% số doanh nghiệp dự báo ổn định.
Bên cạnh đó, có 38,1% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý III năm nay cao hơn quý trước; 17,7% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 44,2% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý IV khả quan hơn so với quý III với 48,9% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 10,4% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 40,7% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định.

Đối với đơn đặt hàng xuất khẩu, có 32% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu quý III năm nay cao hơn so với quý trước; 16,2% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 51,8% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý IV so với quý III, có 39,7% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu; 10,6% số doanh nghiệp dự kiến giảm và 49,7% số doanh nghiệp dự kiến ổn định.

Về chi phí sản xuất, có 23,8% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý III năm nay tăng so với quý trước; 7,5% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 68,7% số doanh nghiệp cho rằng chi phí tương đương quý trước. Xu hướng trong quý IV/2017, có 18,4% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý III; 9,6% số doanh nghiệp cho rằng chi phí giảm và 72% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.

Theo đó, có 15,9% số doanh nghiệp cho biết có giá bán sản phẩm quý III năm nay tăng so với quý trước; 8,6% số doanh nghiệp cho biết giá bán thấp hơn và 75,5% số doanh nghiệp có giá bán sản phẩm ổn định. Dự kiến giá bán sản phẩm quý IV so với quý III, có 15,9% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm sẽ cao hơn; 6,8% số doanh nghiệp dự báo giá bán thấp hơn và 77,3% số doanh nghiệp dự báo giá bán sản phẩm ổn định.

Về sử dụng lao động, quý III năm nay so với quý trước, có 15,8% số doanh nghiệp khẳng định quy mô lao động tăng; 11,4% số doanh nghiệp khẳng định giảm và 72,8% số doanh nghiệp cho biết giữ ổn định. Dự kiến quý IV so với quý III, có 19,3% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động tăng; 7,2% số doanh nghiệp dự báo giảm và 73,5% số doanh nghiệp cho rằng sẽ ổn định quy mô lao động.