Đơn giá dự thầu có thể cao hơn đơn giá trong dự toán?

Theo Chinhphu.vn

Khi dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu. Đơn giá này có thể cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá được phê duyệt trong dự toán.

Khi dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu. Nguồn: internet
Khi dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu. Nguồn: internet

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Đinh Minh Tám, Công ty TNHH Xây dựng Nhật Lan đề nghị cơ quan chức năng giải đáp tình huống sau:

Dự toán phê duyệt định mức hạng mục công việc A đúng theo định mức Nhà nước ban hành. Tuy nhiên, đơn vị dự thầu sử dụng một định mức khác, khiến giá hạng mục A cao hơn giá dự toán phê duyệt.

Sau khi thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư đã phê duyệt chỉ định thầu. Giá hạng mục công việc A là giá nhà thầu lập khi ký hợp đồng, nhưng tổng giá trị dự thầu không vượt giá phê duyệt. Hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh. Kiểm toán Nhà nước sau khi tính toán, áp dụng định mức Nhà nước đã trừ phần chênh lệch giữa 2 đơn giá, buộc chủ đầu tư nộp trả phần chênh lệch đó. Ông Tám hỏi, Kiểm toán Nhà nước yêu cầu như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khoản 3, Điều 62 Luật Đấu thầu quy định, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

Đối với trường hợp nêu trong văn bản của ông Đinh Minh Tám, khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu; đơn giá dự thầu của nhà thầu có thể cao hơn hoặc thấp hơn đơn giá được phê duyệt trong dự toán.

Việc thanh toán hợp đồng được thực hiện trên cơ sở các điều khoản về thanh toán nêu trong hợp đồng và pháp luật có liên quan.