Hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu bán kèm sản phẩm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu bán kèm sản phẩm

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, các hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng cũng không yêu cầu sản phẩm bảo hiểm phải được bán kèm hay gắn với các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. Việc ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm với ngân hàng và phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Đề xuất phương án xóa bỏ 2 trạm thu phí trên QL91

Đề xuất phương án xóa bỏ 2 trạm thu phí trên QL91

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kiến nghị giải pháp xử lý theo phương án chấm dứt hợp đồng trước hạn, bố trí vốn nhà nước để thanh toán chi phí cho nhà đầu tư, xóa bỏ trạm thu phí T1 và T2 trên QL91.
Chính sách về thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Chính sách về thuế đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Các bên tham gia trong hợp đồng hợp tác kinh doanh có thể thỏa thuận chia doanh thu, chia sản phẩm hoặc chia lợi nhuận sau thuế…