Dự án Khai thác khoáng sản nào được miễn tiền thuê đất?

Theo chinhphu.vn

Theo phản ánh của Hội doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh, vừa qua Hội doanh nghiệp đã gửi văn bản cũng như trực tiếp tham dự đối thoại với cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh để tháo gỡ một số vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hội Doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh cho biết, chính sách miễn, giảm tiền thuê đất tại khu công nghiệp đã được quy định rõ tại các văn bản sau: Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP; Nghị định số 46/2014/NĐCP ngày 15/5/2014 quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Công văn số 7810/BTC-QLCS ngày 12/6/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất; Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều Nghị định số 46/2014/NĐ-CP. 

Nhằm góp tiếng nói chung cho cộng đồng doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh nói chung và các doanh nghiệp khai thác khoáng sản nói riêng, qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Hội doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh đề nghị cơ quan chức năng xem xét, trả lời cụ thể cho các đơn vị đã có hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất tại khu công nghiệp nộp tại cơ quan thuế trong thời gian sớm nhất.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Về giải quyết hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế của doanh nghiệp khai thác khoáng sản tại tỉnh Hà Tĩnh, ngày 17/5/2017, Bộ Tài chính có Công văn số 6364/BTC-QLCS gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời về chính sách; theo đó việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với các Dự án Khai thác khoáng sản thực hiện như sau:

Trường hợp Dự án Khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014, đã bàn giao đất thực tế và nộp hồ sơ trước ngày 1/7/2014 thì được miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai tại thời điểm Nhà nước cho thuê đất.

Trường hợp Dự án Khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 và bàn giao đất thực tế nhưng nộp hồ sơ trong khoảng thời gian sau ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/1/2017 thì được miễn giảm tiền thuê đất theo pháp luật đất đai tại thời điểm Nhà nước cho thuê đất.

Trường hợp quá thời hạn này thì chỉ được xét miễn tiền thuê đất cho thời gian còn lại (nếu có). Trường hợp Dự án Khai thác khoáng sản được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 nhưng được bàn giao đất thực tế và nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất từ ngày 1/7/2014 trở về sau thì không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định trên, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ hồ sơ cụ thể của Dự án và quy định tại Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính để xem xét, xử lý và có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Căn cứ nội dung trên, đề nghị Hội doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh liên hệ với cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh để được xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.