Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2015

(Theo VP. Bộ Tài chính)

(Tài chính) Thu NSNN dự tính đạt 911,1 nghìn tỷ đồng, Chi NSNN dự tính là 1147,1 nghìn tỷ đồng, Bội chi chiếm 5% GDP, Nợ công chiến 64%, Nợ nước ngoài chiếm 42,6% GDP... đó là những chỉ tiêu chính mà ngành Tài chính đặt ra và phấn đấu đạt được trong năm 2015.

Để đạt mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính quốc gia, cơ cấu lại NSNN, đảm bảo các chính sách kinh tế - xã hội căn bản, ngành Tài chính (Vụ NSNN - Bộ Tài chính) đã xây dựng các chỉ tiêu dự toán NSNN cụ thể, trên cơ sở đạt và vượt các chỉ tiêu do Quốc hội giao cho Ngành trong năm 2015.

Nội dung chi tiết xem tại đây.