Được chỉ định thầu cung cấp dịch vụ đào tạo?


Nếu đơn vị cử số ít viên chức tham dự lớp học và tổng chi phí không quá 100 triệu đồng thì có thể chỉ định thầu cho đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo. Nếu tổng chi phí đào tạo quá 100 triệu đồng thì phải áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Tuấn Thanh công tác tại Cảng vụ hàng không miền Nam. Đơn vị của ông được giao dự toán chi không thường xuyên hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ đào tạo đặc thù chuyên ngành hàng không.

Các lớp, khóa đào tạo (trong và ngoài nước) thuộc dự toán được giao do các đơn vị đào tạo chuyên ngành hàng không tổ chức rộng rãi cho nhiều đơn vị tham gia. Theo đó đơn vị ông chỉ cử một số viên chức tham gia học các khóa đào tạo nêu trên.

Ông Thanh hỏi, khi cử viên chức tham gia các lớp, khóa đào tạo do các đơn vị ngoài tổ chức rộng rãi có cần phải thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu hay không? Nếu áp dụng thì thực hiện lựa chọn theo hình thức nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Điểm d, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định việc mua sắm sử dụng vốn Nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu.

Đối với trường hợp của ông Thanh, nếu cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức các lớp học từ nguồn chi thường xuyên thì thực hiện theo Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.

Trường hợp cử số ít viên chức tham dự lớp học và tổng chi phí không quá 100 triệu đồng thì có thể chỉ định thầu cho đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo theo quy định tại Khoản 2, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp tổng chi phí đào tạo quá 100 triệu đồng thì phải áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu khác theo quy định.