Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước

Giải pháp đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước

Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến vào tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính ở mức độ cao luôn được Trung ương và các địa phương xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước đã được đẩy mạnh và đạt được một số kết quả bước đầu, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định. Qua phân tích thực trạng dịch vụ công trực tuyến của cơ quan quản lý nhà nước, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Quy định về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Quy định về dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Ngày 24/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Theo đó, các cơ quan nhà nước có thể triển khai các kênh cung cấp thông tin khác cho tổ chức, cá nhân trên Cổng dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh; Mạng xã hội; Thư điện tử; Ứng dụng trên thiết bị di động và Tổng đài điện thoại.
Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các chủ thể (gồm cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp…) đều mong muốn sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách và tài sản để đạt kết quả cao nhất, với chi phí thấp nhất. Muốn vậy các nhà quản trị cần nắm bắt được những yếu tố ảnh hưởng, nhận diện mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả công việc của đơn vị. Điều này có thể thực hiện thông qua phân tích báo cáo tài chính tại đơn vị. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp nhà quản trị bao quát kết quả hoàn thành và hình thức biểu hiện của các chỉ tiêu, nguyên nhân dẫn đến những sai lệch, từ đó, đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu trong công tác quản lý, tìm ra các giải pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Thúc đẩy thanh toán điện tử đối với lĩnh vực dịch vụ công

Thúc đẩy thanh toán điện tử đối với lĩnh vực dịch vụ công

Thanh toán điện tử đối với lĩnh vực dịch vụ công là chủ trương lớn của Chính phủ. Để thúc đẩy thanh toán điện tử dịch vụ công mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, mức độ tham gia của các cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, đặc biệt là hệ thống ngân hàng… có ý nghĩa rất quan trọng.
03 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ

03 nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ

Ngày 22/1/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ. Trong đó, Nghị định đã quy định cụ thể các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ.