PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH TRONG THỰC HIỆN MỤC TIÊU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường

Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022, Bộ Chính trị đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo gắn với bảo vệ môi trường.
Huy động nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Huy động nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam

Ở Việt Nam, Chính phủ nhận thức rõ những thách thức phải đối mặt về biến đổi khíhậu ngày càng tăng và đã ứng phó mạnh mẽ thông qua các chính sách, chương trình hành động, chiến lược quốc gia về biến đổi khíhậu, tăng trưởng xanh. Nguồn lực tài chính ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu khá đa dạng, bao gồm ngân sách trung ương, chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, nguồn viện trợ ODA, viện trợ quốc tế, đầu tư của khu vực tư nhân... Tuy đã có những chính sách, kế hoạch và chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu và đã tập trung nguồn lực để thực hiện nhưng hiện nay nguồn lực tài chính mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu, trong khi chi phí ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam được dự báo sẽ vượt quá 3-5% GDP vào năm 2030. Do đó, vấn đề đặt ra là cần đa dạng hóa các nguồn lực tài chính, tập trung huy động và đầu tư có hiệu quả các nguồn lực hiện có.
Vai trò của chính sách tài chính nhằm thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường

Vai trò của chính sách tài chính nhằm thực hiện các mục tiêu về bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường đang là vấn đề được hầu hết các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm và dành nhiều nỗ lực để thực hiện. Đối với Việt Nam, bảo vệ môi trường và thúc đẩy tăng trưởng xanh là một chủ trương lớn được xác định trong nhiều chiến lược, kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Đất nước. Để thực hiện được các mục tiêu về bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh đòi hỏi phải có sự kết hợp hiệu quả của nhiều chính sách khác nhau, trong đó không thể thiếu chính sách tài chính.
Chính sách tín dụng góp phần thực hiện tăng trưởng xanh

Chính sách tín dụng góp phần thực hiện tăng trưởng xanh

Nguồn vốn tín dụng có ý nghĩa quan trọng đối với các dự án xanh, doanh nghiệp xanh. Trong thời gian qua, mặc dù quy mô dư nợ tín dụng xanh đ. được cải thiện đáng kể, song tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng ngân hàng c.n tương đối thấp, chỉ ở mức dưới 4,5%. Thực tiễn này đòi hỏi cần có những chính sách khơi thông vốn tín dụng xanh nhằm hỗ trợ tích cực hơn nữa các dự án xanh, dự án phát triển kinh tế bền vững, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và gia tăng khả năng chống đỡ của nền kinh tế trước các nguy cơ biến đổi khí hậu.
Chính sách phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Chính sách phát triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được coi là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh nguồn nguyên nhiên liệu ngày càng khan hiếm, tình trạng ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng biến đổi khí hậu khó lường hiện nay tại nhiều nước trên thế giới. Việc phát triển nền kinh tế xanh hay phát triển nền kinh tế tuần hoàn là phương tiện và là kết quả để phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Việt Nam không nằm ngoài xu thế chung này. Bài viết làm rõ một số nội dung liên quan đến vấn đề cối lõi của kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, chính sách phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam trong thời gian qua.
Xu hướng phát triển trái phiếu xanh trên thế giới và tại Việt Nam

Xu hướng phát triển trái phiếu xanh trên thế giới và tại Việt Nam

Bên cạnh các vấn đề được quan tâm như: tăng trưởng kinh tế, việc làm, xóa đói giảm nghèo, bất bình đẳng xã hội thì nhiều quốc gia hiện đang theo đuổi mục tiêu thúc đẩy thịnh vượng kinh tế bền vững, lâu dài, đặc biệt là môi trường, khí hậu và thiên nhiên. Trái phiếu xanh đang được coi là phương tiện huy động vốn hữu hiệu từ khu vực tư nhân cho các dự án có lợi ích về môi trường và xã hội. Việc phát hành trái phiếu xanh đang là xu hướng chung, là một kênh huy động vốn quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng bền vững.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Quỹ Môi trường được hình thành để nhận tài trợ vốn từ các nguồn khác nhau, từ đó phân phối các nguồn vốn này để hỗ trợ cho việc thực hiện các dự án hoặc các hoạt động cải thiện, bảo vệ môi trường. Tại Việt Nam, trong thời gian qua, hệ thống Quỹ Bảo vệ môi trường nói chung và Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam nói riêng đã trở thành công cụ quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả việc thu hút đầu tư xử lý, cải thiện ô nhiễm môi trường. Bài viết đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam và rút ra một số kinh nghiệm, khuyến nghị để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.