Gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh sẽ được nộp dần tiền nợ thuế

Theo Báo Hải quan

(Tài chính) Đó là một trong những điều kiện mà dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ ngày 1/7/2013) đưa ra cho những trường hợp được nộp dần tiền nợ thuế.

 Gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh sẽ được nộp dần tiền nợ thuế
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội

Tại khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định, nguyên tắc người nộp thuế được nộp dần tiền nợ thuế nếu thỏa mãn một số điều kiện nhất định. Theo đó, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết như sau: 

Các trường hợp đến thời hạn bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, hoặc trong thời gian chờ giải quyết vướng mắc, khiếu nại không có khả năng nộp thuế đúng hạn được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế, nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh hoặc khó khăn do ngân sách, đối tác chậm thanh toán tiền nợ kéo dài; Người nộp thuế phải thực hiện cam kết chia đều số tiền thuế nợ và phạt để nộp tối đa nộp dần theo tháng, quý; Số tiền thuế đăng ký nộp dần phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh.

Riêng hàng hóa xuất nhập khẩu, ngoài các điều kiện trên người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế của lô hàng đang làm thủ tục hải quan trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của người nộp thuế được nộp dần tiền thuế nợ: Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ, người nộp thuế vẫn phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp và tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại Điều 93 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp đã cam kết.

Trường hợp người nộp thuế vi phạm cam kết, tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay cho người nộp thuế, bao gồm tiền thuế nợ, tiền chậm theo mức 0,07%/ ngày tính trên số tiền chậm nộp kể từ thời điểm vi phạm cam kết.

Hồ sơ nộp dần tiền thuế nợ bao gồm: Văn bản của người nộp thuế đề nghị cơ quan Thuế nơi trực tiếp quản lý khoản nợ đề nghị nộp dần tiền thuế nợ, trong đó, nêu rõ: Các điều kiện thoả mãn quy định nêu trên và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách; Hồ sơ hải quan liên quan đến số tiền thuế đề nghị nộp dần (nếu có); Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng về số tiền thuế nộp dần; Các tài liệu khác liên quan (nếu có); Thẩm quyền chấp thuận nộp dần tiền thuế

Cơ quan quản lý thuế cấp trên có thẩm quyền ban hành văn bản cho phép nộp dần tiền thuế nợ đối với người nộp thuế thuộc quyền quản lý của cơ quan Thuế cấp dưới.

Trường hợp phát sinh khoản nợ thuế tại nhiều địa bàn trong cùng một tỉnh thì cơ quan Thuế quản lý cấp Cục Thuế quyết định. Trường hợp phát sinh khoản nợ thuế tại nhiều địa bàn khác tỉnh thì cơ quan Thuế quản lý cấp Tổng cục quyết định.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn thực hiện chi tiết nội dung này.