Giải đáp trường hợp không được bổ sung tài liệu dự thầu

Theo Chinhphu.vn

Trả lời ý kiến ông Nguyễn Bình Xuân, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về quy định liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hướng dẫn cụ thể vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nhà thầu A mua hồ sơ mời thầu với tư cách là nhà thầu độc lập, trước thời điểm đóng thầu nhà thầu có gửi thông báo thay đổi tư cách tham dự thầu thành liên danh nhà thầu A và nhà thầu B, trong thông báo có nêu nhà thầu A là nhà thầu đại diện liên danh và ghi “kèm theo thỏa thuận liên danh”. Sau khi mở thầu, qua kiểm tra hồ sơ dự thầu của liên danh nhà thầu A và nhà thầu B phát hiện không có thỏa thuận liên danh.

Ông Xuân hỏi, bên mời thầu có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung thỏa thuận liên danh để xem xét các bước tiếp theo không hay phải đánh giá tư cách của liên danh nhà thầu A và nhà thầu B là không hợp lệ? Bổ sung thỏa thuận liên danh có được xem là làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp không?

Bên mời thầu đề nghị nhà thầu nêu một số biện pháp thi công phù hợp với biểu tiến độ thực hiện gói thầu, tuy nhiên, khi nộp hồ sơ dự thầu, phần đề xuất về kỹ thuật nhà thầu chỉ nêu chung chung không nêu biện pháp thi công. Vậy, bên mời thầu tiếp tục đề nghị nhà thầu bổ sung phần thiếu để chấm đạt hay căn cứ phần thiếu nêu trên để chấm không đạt?

Nếu nhà thầu được bổ sung tài liệu, kể cả các tài liệu đã nộp nhưng còn thiếu nội dung như trường hợp đề xuất về kỹ thuật thì việc bổ sung như thế có công bằng với các nhà thầu khác đã nộp đủ tài liệu không? Nếu nhà thầu tham dự thầu chỉ nộp đơn dự thầu có được không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 1, Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá về kỹ thuật căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật quy định trong hồ sơ mời thầu.

Về làm rõ hồ sơ dự thầu, theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm.

Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Trường hợp nhà thầu không có thỏa thuận liên danh thì không được bổ sung do làm thay đổi bản chất của hồ sơ dự thầu đã nộp.