Giải đáp về thắc mắc thanh toán tiền nghỉ phép năm của cán bộ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Hiện tại tôi đang muốn nghỉ phép năm, tôi nghiên cứu Bộ luật Lao động năm 2012, Nghị định số 45/2013/NĐ-CP và Thông tư số 141/2011/TT-BTC. Tôi thấy trong Nghị định số 45 đã bác bỏ Nghị định số 195/1994/NĐ-CP là nghị định được dùng làm căn cứ để thực hiện thông tư 141. Nếu như vậy, hiện nay nếu tôi muốn nghỉ phép thì tôi sẽ căn cứ vào nghị định số 45/2013 và bộ luật lao động 2012, còn về chế độ thanh toán thì tôi nên tham khảo ở nghị định hay thông tư nào? Hay vẫn thực hiện thanh toán theo thông tư 141?

Ngày 18/6/2012, Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 3 đã thông qua Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/201.

Đồng thời ngày 10/5/2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 và thay thế Nghị định số 195 ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Do Bộ luật lao động số 10 có bổ sung thêm đối tượng là người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo làm việc ở miền xuôi cũng được thanh toán tiền tàu xe và tiền lương những ngày đi nghỉ phép.Vì vậy, hiện nay Bộ tài chính đang nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 141/2011/TT-BTC cho phù hợp với Bộ luật Lao động. Đối với việc thanh toán tiền tàu xe nghỉ phép năm thì vẫn thực hiện theo Thông tư số 141 của Bộ Tài chính.