Giải đáp vướng mắc với dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện?

Theo Chinhphu.vn

Công ty CP Tư vấn Pacific (TP. Hà Nội) phản ánh bất cập trong xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP khi thực hiện dự án xây dựng đường dây tải điện, trạm biến áp, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã giải đáp vấn đề này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Công ty CP Tư vấn Pacific đang thực hiện Dự án xây dựng đường dây 35kV và Dự án xây dựng trạm biến áp công suất 630kVA cấp điện áp 35/0,5kV trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Công ty đã xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho 2 Dự án trên, nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Sơn Tây cho biết, chỉ xác nhận cho Dự án đường dây 35kV còn Dự án trạm biến áp công suất 630kVA phải đến Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận. Công ty CP Tư vấn Pacific hỏi, như vậy có đúng không?

Công ty tham khảo Mục 28, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ thấy có nội dung: Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện; trạm điện với quy mô tuyến đường dây tải điện từ 110kV trở lên, trạm điện công suất 500kV thì không thuộc đối tượng phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường.

Như vậy, các trạm biến áp 220kV, 110kV chỉ phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường. Nếu hiểu như thế thì không liên quan đến công suất của trạm biến áp. Công ty muốn biết, nội dung như Phụ lục II nêu thì phải hiểu thế nào cho đúng?

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Mục 28, Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường đối với Dự án xây dựng tuyến đường dây tải điện, trạm điện có đưa ra đơn vị công suất trạm điện là kV, tuy nhiên, đơn vị tính công suất của trạm điện phải là kVA.

Vì bất cập này nên chủ dự án khó xác định quy mô của dự án thuốc đối tượng phải làm thủ tục môi trường nào.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Bảo vệ môi trường, trong đó đề nghị xem xét lại đơn vị công suất của trạm điện là kVA và Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn phúc đáp số 3007/TCMT-CSPC nêu rõ tiếp thu ý kiến đóng góp và đã có giải trình với cơ quan có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh Nghị định số 18/2015/NĐ-CP.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội đã liên hệ với Công ty CP Tư vấn Pacific để xác định lại quy mô của Dự án xây dựng trạm biến áp công suất 630kVA cấp điện áp 35/0,5kV và Dự án xây dựng đường dây 35kV.

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và Văn bản số 3007/TCMT-CSPC của Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Công ty hướng dẫn thủ tục môi trường đối với 2 Dự án nêu trên.