Giải đáp bù trừ nợ thuế cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Theo Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia số 174 (12/2016)

Trả lời vướng mắc của độc giả về nội dung liên quan đến bù trừ nợ thuế cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc, Kho bạc Nhà nước giải đáp cụ thể nội dung này.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Câu hỏi: Theo quy định mới tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 14 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) (Thông tư 99), người nộp thuế là doanh nghiệp trụ sở chính được hoàn thuế GTGT được phép bù trừ nợ thuế cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có số tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày, nhưng mẫu Lệnh hoàn kiêm bù trừ thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đang sử dụng hiện nay chỉ thể hiện được thông tin của người nộp thuế được hoàn GTGT. Vậy, làm sao để KBNN có thông tin lệnh hoàn kiêm bù trừ thu NSNN sẽ bù trừ cho Chi nhánh hạch toán phụ thuộc nào để hạch toán?

Trả lời: Trong thời gian chưa sửa đổi, bổ sung thêm chỉ tiêu trên mẫu Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN (Mẫu C1-05/NS) được quy định tại Thông tư số 08/2013/ TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Kế toán Nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) (Thông tư 08), trường hợp doanh nghiệp trụ sở chính bù trừ số thuế được hoàn với số tiền thuế nợ của Chi nhánh hạch toán phụ thuộc theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 5, Điều 14 Thông tư 99 thực hiện như sau:

Khi Cục Thuế lập Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu NSNN (Mẫu C1-05/NS), cần ghi bổ sung thông tin: Tên người nộp thuế, mã số thuế của người nộp thuế được bù trừ khoản thu NSNN tại cột “Nội dung khoản thu NSNN” Mục 2 (Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN) của Lệnh hoàn để KBNN có căn cứ hạch toán thu NSNN.