Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ:

Giám sát quy hoạch phải có kế hoạch, mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm

Việt Hoàng

Ngày 22/9, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 3, cho ý kiến đối với Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành".

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Kế hoạch chi tiết và các Đề cương báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"

Trình bày báo cáo tóm tắt kế hoạch chi tiết và các đề cương báo cáo giám sát chuyên đề, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội - Vũ Hồng Thanh cho biết, cuộc giám sát sẽ đánh giá toàn diện, khách quan việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan.

Kết thúc hoạt động giám sát, Đoàn giám sát có báo cáo đánh giá cụ thể về việc sử dụng nguồn lực cho công tác quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021 - 2030; Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch và chất lượng của công tác tư vấn quy hoạch; việc tuân thủ các quy định về căn cứ, yêu cầu, nội dung quy hoạch của từng cấp/loại quy hoạch theo hệ thống quy hoạch quốc gia; tác động đối với công tác quản lý nhà nước, đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Cáo cáo giám sát sẽ đánh giá việc quản lý các quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành) là những quy hoạch có ảnh hưởng lớn đến quản lý đầu tư công, hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và của người dân.

Bên cạnh đó là phát hiện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân là do quy định pháp luật hay do tổ chức thực hiện; làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu trong việc chậm tiến độ lập quy hoạch, lãng phí nguồn lực, chất lượng quy hoạch, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư, kinh doanh và việc xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đối tượng chịu sự giám sát là Chính phủ và các Bộ; trong đó, tập trung vào các ngành, lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và HĐND, UBND cấp tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu, việc giám sát phải có kế hoạch, mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm. Kết thúc giám sát về quy hoạch, đoàn giám sát cần có kiến nghị hình thức xử lý thích đáng với các tổ chức, cá nhân sai phạm, chậm trễ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý Đoàn giám sát chú trọng giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, phát hiện các bất cập vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; Nội hàm của giám sát không chỉ có công tác quy hoạch mà phải chỉ ra được những rủi ro trong việc sửa đổi bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Từ khi có Luật Quy hoạch đến nay, việc ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật hướng dẫn rất chậm, tác động nhiều đến phát triển. Quy hoạch đi trước một bước mà chưa có thì bó tay hết. Giám sát làm rõ cho được lý do vì sao chậm”.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch cần tập trung giám sát việc ban hành, tổ chức thực thi các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện luật quy hoạch, chỉ ra các lý do chậm trễ cản trở sự phát triển.