Gỡ vướng quy định về mua sắm thiết bị văn phòng cho đơn vị cấp huyện

Theo chinhphu.vn

Ông Đỗ Hồng Long (Quảng Ngãi) công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Đơn vị của ông thuộc đối tượng tại Mục B Phụ lục III kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo ý kiến của ông Long, quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg có thể hiểu là phòng làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện (tính cho 1 phòng làm việc) được mua máy photocopy nếu được bố trí kinh phí trong dự toán đầu năm.

Ông hỏi, trường hợp được bố trí kinh phí trong dự toán đầu năm thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, Phòng Thanh tra huyện và các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện có được trang bị máy photocopy không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo nội dung ông Long hỏi thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện; Phòng Thanh tra huyện và các phòng, ban đơn vị thuộc huyện được trang bị máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến theo quy định tại mục B Phụ lục III kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ngoài ra, tại Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 7, Điều 4 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg quy định nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng máy móc, thiết bị như sau:

 Máy móc, thiết bị văn phòng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị, bố trí sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này và các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước.

Máy móc, thiết bị được thay thế theo yêu cầu công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định hoặc bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng và được xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Trường hợp không có nguồn máy móc, thiết bị để điều chuyển thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được mua mới theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định này.

Việc mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và chỉ được thực hiện khi đã được bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách Nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị”.