Gỡ vướng trong đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương

Đức Mạnh

Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 5708/BTC-QLCS gửi UBND tỉnh Bắc Giang hồi đáp về việc Tỉnh này xin ý kiến hướng dẫn tháo gỡ những bất cập, vướng mắc theo quy định hiện hành trong quá trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại địa phương.

Hồi đáp Công văn số 1891/UBND-KTTH của UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Tài chính cho biết, về thời hạn nộp tiền sử dụng đất, theo quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất theo thông báo; Chậm nhất 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, người sử dụng đất phải nộp 50% tiền sử dụng đất còn lại theo thông báo.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang thực hiện việc thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến nội dung vướng mắc về xác định mốc thời gian người trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở không nộp đủ tiền theo phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Bộ Tài chính cho hay, trước đây, theo quy định tại khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì: Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND các cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, quy định này đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, những quy định nêu trên do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo trình Chính phủ ban hành, do đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn chi tiết hơn, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, về các nội dung vướng mắc liên quan đến Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cũng yêu cầu UBND Tỉnh tổng hợp, xin ý kiến cụ thể của Bộ Tư pháp.