UBND TP. Hà Nội:

Sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất từ 30 tỷ đồng trở lên

Nguyễn Trung

UBND TP. Hà Nội sẽ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị từ 30 tỷ đồng trở lên.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND Thành phố quy định thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND, UBND Thành phố phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên.

UBND Thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các trường hợp còn lại. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2023.

Trước đó, theo Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND TP. Hà Nội, thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với trường hợp thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất cùng mục đích sử dụng quy định trong Bảng giá đất hiện hành của Thành phố) từ 30 tỷ đồng trở lên thuộc Chủ tịch UBND Thành phố.