Hải quan TP. Hồ Chí Minh ký thỏa thuận hợp tác với đại lý thủ tục hải quan

Theo baohaiquan.vn

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Interlink vừa thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác về cơ chế thông tin, hỗ trợ và tăng cường quan hệ hợp tác Hải quan - Doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với đại lý thủ tục hải quan.

Mục tiêu của việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy và tạo điều kiện cho hoạt động thương mại cũng như hoạt động xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp được bình đẳng, lành mạnh, tuân thủ pháp luật hải quan;

Hình thành nhóm công tác hải quan - doanh nghiệp là hạt nhân tích cực trong việc hợp tác cùng cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động đối tác hải quan - doanh nghiệp;

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực thi đúng quy định của pháp luật về hải quan, tự giác tuân thủ pháp luật và ngăn ngừa vi phạm pháp luật hải quan;

Nâng cao hiệu hoạt động của cơ quan hải quan, minh bạch hóa hoạt động hải quan và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; đồng thời nâng cao năng lực hợp tác của doanh nghiệp với cơ quan hải quan

Theo thỏa thuận được ký kết, trong năm đầu tiên, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Interlink áp dụng thực hiện giải pháp 1 là Thông tin trong công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan -  doanh nghiệp

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cung cấp cho Công ty cổ phần Interlink các thông tin hữu ích dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: Hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp kịp thời vướng mắc phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan; 

Trao đổi, cập nhật, cung cấp thông tin về chính sách pháp luật kiểm tra chuyên ngành mới đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; 

Trao đổi, cập nhật, cung cấp thông tin về  chính sách pháp luật, quy trình mới về quản lý hải quan, thông quan hàng hoá, chương trình kế hoạch, hoạt động hợp tác hải quan – doanh nghiệp; Cung cấp các thông tin để chủ động đấu tranh ngăn chặn các hành vi đấu tranh vi phạm pháp luật hải quan.

Sau thời gian thực hiện giải pháp thông tin, nếu đạt kết quả tốt các bên sẽ xem xét bàn bạc để thoả thuận đối tác ở giải pháp 2 là tham vấn. Hai bên sẽ tiến thành, tham vấn các vấn đề theo đề xuất của mỗi bên; tổ chức theo dõi việc thực hiện các giải pháp sau tham vấn.

Nội dung hoạt động hợp tác giải pháp 2 – Tham vấn, gồm: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổ chức trao đổi, thảo luận với Công ty cổ phần Interlink để tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho các vấn đề liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan và tối ưu hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

Trong đó, tháo gỡ vướng mắc, cải thiện điều kiện phục vụ, đổi mới phương thức quản lý, ứng dựng tiến bộ khoa học công nghệ, hoàn thiện chính sách pháp luật hải quan; 

Ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động xuất nhập khẩu, quá cảnh, phát triển các dịch vụ công; Các giải pháp tháo gỡ, giải quyết ách tắc, các vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn gây cản trở hoặc ảnh hướng đến hoạt động thông quan và xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá của doanh nghiệp.

Chủ động tổng hợp phản ánh, kiến nghị từ mỗi bên về tình hình thực thi pháp luật hải quan và thông tin thường xuyên đến bên kia theo hình thức do hai bên chỉ định. Tiến hành thảo luận các vấn đề cụ thể theo danh mục mà mỗi bên đã tóm tắt và gửi cho bên kia. 

Phối hợp tổ chức tham vấn trên cơ sở kết quả tổng hợp, phân tích, đánh giá các ý kiến phản ánh của mỗi bên tình hình thực thi pháp luật hải quan...