Hàng hóa từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

PV.

Ngày 1/9/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 124/2016/NĐ-CP quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

Hàng hóa từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Nguồn: internet
Hàng hóa từ Lào được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Nguồn: internet

Nghị định đã ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào ký tại Viêng-chăn ngày 03/3/2015 và quy định điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại Việt Nam - Lào.

Theo đó, Nghị định nêu rõ, hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA (thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN).

Hàng hóa được hưởng mức thuế suất nêu trên phải đáp ứng các điều kiện: Được nhập khẩu và vận chuyển thẳng từ Lào vào Việt Nam; đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam - Lào theo quy định và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo quy định.

Nghị định hướng dẫn, trong trường hợp mức thuế suất quy định tại Biểu thuế ATIGA cao hơn mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) thì áp dụng giảm 50% theo mức thuế suất quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN).

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện hàng hóa nhập khẩu từ Lào được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Theo đó, hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào, trừ hàng hoá nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan, mà không thuộc Danh mục hàng hoá áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA và Danh mục hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam không được hưởng ưu đãi thuế quan sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.

Trường hợp hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào thuộc Danh mục hàng hóa và số lượng hạn ngạch thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam đáp ứng điều kiện quy định được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan với mức thuế suất thuế nhập khẩu 0% và thực hiện theo văn bản của Bộ Công Thương quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan hàng năm đối với hàng hóa có xuất xứ từ Lào.

Nghị định nêu rõ, hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào thuộc Danh mục hàng hoá được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm khi nhập khẩu vào Việt Nam và đáp ứng các điều kiện quy định có số lượng nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định, thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch được áp dụng thuế suất nhập khẩu bằng 50% thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.

Ngoài ra, hàng hoá nhập khẩu có xuất xứ từ Lào thuộc Danh mục hàng hoá được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm khi nhập khẩu vào Việt Nam nhưng không đáp ứng các điều kiện quy định có số lượng nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan, trừ mặt hàng lá thuốc lá và phế liệu lá thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện theo quy định, thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ATIGA.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2016 đến ngày 3/10/2020.