Hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản bị xử phạt thế nào?


Kể từ ngày 01/9/2020, các hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản sẽ bị xử phạt nặng theo quy định tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 15/7/2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Cụ thể, theo Điều 24, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ, phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Thực hiện không đúng, không đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định; Lập, quản lý, sử dụng sổ, biểu mẫu không đúng quy định; Gửi giấy đề nghị không đúng thời hạn khi thay đổi về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (DN); Quy định hình thức đấu giá trong quy chế cuộc đấu giá mà không có thỏa thuận với người có tài sản; Không chuyển hoặc chuyển không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ hồ sơ cuộc đấu giá theo quy định; Không ký hợp đồng lao động với đấu giá viên làm việc tại DN mình, trừ trường hợp đấu giá viên là thành viên sáng lập hoặc tham gia thành lập; Không niêm yết, không công khai thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp không đầy đủ cho đấu giá viên thuộc tổ chức mình; Công bố không đúng về số lần, thời hạn, nội dung đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản; Thông báo không đúng thời hạn, hình thức về việc đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc địa chỉ của văn phòng đại diện của DN đấu giá tài sản theo quy định...

Trong khi đó, phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không lập chứng từ hoặc không ghi thông tin trên chứng từ thu tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; Thu tiền đặt trước hoặc trả lại tiền đặt trước không đúng quy định; Không bảo quản hoặc bảo quản không đúng quy định tài sản đấu giá khi được giao; Đấu giá tài sản chưa được giám định mà theo quy định của pháp luật thì tài sản này phải được giám định;  Không thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức, hoạt động; Không đề nghị cấp thẻ đấu giá viên cho đấu giá viên của tổ chức mình; Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức mình; Không công bố nội dung đăng ký hoạt động, nội dung thay đổi đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản; Không thông báo về đăng ký hoạt động của chi nhánh hoặc địa chỉ của văn phòng đại diện của DN đấu giá tài sản; Hoạt động không đúng nội dung giấy đăng ký hoạt động của DN đấu giá tài sản; Không đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động về tên gọi, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc người đại diện theo pháp luật của DN; Tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy đăng ký hoạt động của DN, chi nhánh của DN đấu giá tài sản...

Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Niêm yết hoặc thông báo công khai đấu giá không đúng quy định; Bán hoặc tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá không đúng quy định; Niêm yết, thông báo công khai khi thay đổi nội dung đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai không đúng quy định; Ban hành quy chế cuộc đấu giá không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung chính theo quy định hoặc không thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá; Đặt thêm các yêu cầu, điều kiện đối với người tham gia đấu giá ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo quy định; Không kiểm tra thông tin về quyền được bán tài sản do người có tài sản cung cấp dẫn đến việc đấu giá đối với tài sản không được phép bán hoặc tài sản chưa đủ điều kiện đấu giá theo quy định; Cho phép người không đủ điều kiện tham gia đấu giá tham gia cuộc đấu giá; Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác ngoài khoản thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá theo quy định hoặc chi phí dịch vụ khác đã thỏa thuận...

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không lập biên bản đấu giá; Cho người không được đăng ký tham gia đấu giá tài sản mà tham gia đấu giá; Tổ chức cuộc đấu giá không đúng hình thức, phương thức đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá; Thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Hạn chế việc xem tài sản hoặc mẫu tài sản đấu giá hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá.

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không niêm yết hoặc không thông báo công khai việc đấu giá tài sản, việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai; Không tổ chức để người tham gia đấu giá được xem tài sản hoặc mẫu tài sản đấu giá hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá; Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi; Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; Không ban hành quy chế cuộc đấu giá cho từng cuộc đấu giá; Cử người không phải là đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; Cho cá nhân, tổ chức khác tiến hành hoạt động đấu giá dưới danh nghĩa của tổ chức mình; Sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá và các khoản tiền liên quan khác không đúng quy định; Thực hiện đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá không đúng quy định; Đấu giá theo thủ tục rút gọn không đúng quy định...

Bên cạnh các mức xử phạt về tiền, Nghị định số 82/2020/NĐ-CP cũng quy định hình phạt bổ sung đối với hành vi vi phạm quy định về hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản như: Đình chỉ hoạt động của tổ chức đấu giá; Tịch thu tang vật là giấy đăng ký hoạt động của DN, chi nhánh bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung...

Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không niêm yết hoặc không thông báo công khai việc đấu giá tài sản, việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai; Không tổ chức để người tham gia đấu giá được xem tài sản hoặc mẫu tài sản đấu giá hoặc giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá; Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá nhằm mục đích trục lợi...