Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 210/2013/NÐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng những ưu đãi về đất đai và được hỗ trợ đầu tư. Nguồn: internet
Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng những ưu đãi về đất đai và được hỗ trợ đầu tư. Nguồn: internet

Theo Nghị định số 210/2013/NÐ-CP, các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng những ưu đãi về đất đai và được hỗ trợ đầu tư.

Tại dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những hướng dẫn cụ thể về ưu đãi, hỗ trợ mà doanh nghiệp sẽ được nhận.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc

Theo dự thảo, đối với trường hợp hỗ trợ chăn nuôi bò sữa, trường hợp bò sữa nhập, được nuôi trực tiếp tại doanh nghiệp, tiền hỗ trợ nhập bò sữa giống được chuyển trực tiếp cho doanh nghiệp.

Trường hợp bò sữa nhập, được nuôi phân tán tại hộ gia đình, tiền hỗ trợ nhập bò sữa giống được chi trả như sau: Đối với những tỉnh có mức hỗ trợ là 15 triệu đồng/con, hộ gia đình được hưởng mức hỗ trợ 13,5 triệu đồng/con, doanh nghiệp được hưởng 1,5 triệu đồng/con cho chi phí quản lý. Đối với những tỉnh có mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/con, hộ gia đình được hưởng mức hỗ trợ 9 triệu đồng/con, doanh nghiệp được hưởng 1 triệu đồng/con cho chi phí quản lý.

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp có hợp đồng dài hạn (theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông, sản, xây dựng cánh đồng lớn) với hộ gia đình, cá nhân, trang trại về việc chăn nuôi bò sữa đảm bảo quyền lợi của hai bên từ khâu giống, dịch vụ chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm. Phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm trả cho hộ gia đình, cá nhân, trang trại theo hợp đồng.

Chủng loại giống gốc cao sản vật nuôi và giống bò sữa sẽ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Hỗ trợ trồng cây dược liệu

Theo dự thảo, trường hợp cây dược liệu, cây mắc ca được trồng trên đất của doanh nghiệp (doanh nghiệp được giao hoặc thuê đất), mức hỗ trợ 15 triệu đồng/ha. Trường hợp doanh nghiệp liên kết, hợp đồng trồng trên đất của hộ gia đình, hộ gia đình được hưởng 12 triệu đồng/ha, doanh nghiệp hưởng 3 triệu đồng/ha cho công tác quản lý.

Doanh nghiệp có hợp đồng dài hạn (theo Quyết định 62/2013/QĐ-TTg) với hộ gia đình, cá nhân trang trại trồng, chăm sóc, bảo vệ, dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp có trách nhiệm trả cho hộ gia đình, cá nhân, trang trại theo hợp đồng.

Ngoài ra, theo dự thảo, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, thuê mặt nước được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai.