Hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2013


(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 142/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 109/2013/TT-BTC ngày 13/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2013.

Theo Thông tư trên, lãi suất hỗ trợ là lãi suất các thương nhân vay ngân hàng theo Hợp đồng tín dụng nhưng không vượt quá mức lãi suất tối đa do ngân hàng công bố đối với chương trình tạm trữ.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 142-2013-TT-BTC.doc