Hoàn thiện cơ sở hạ tầng góp phần phát triển điện hạt nhân

Thu Trang

(Tài chính) Ngày 11/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2241/QĐ-TTg về Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020. Quyết định của Thủ tướng đã tiếp thêm động lực quan trọng cho việc phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam.

Từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Nguồn Internet
Từ nay đến năm 2020, Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân. Nguồn Internet

Từ phát triển cơ sở hạ tầng toàn diện

Mục tiêu chung của Kế hoạch tổng thể là phát triển đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thực tiễn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả. Các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch tổng thể bao gồm: 12 đề án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, triển khai thực hiện trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 và 19 nhiệm vụ bổ sung phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao là cơ quan chủ trì triển khai Kế hoạch tổng thể, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong Kế hoạch tổng thể.

Kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân được đưa ra nhằm phát triển một cách đồng bộ, toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia phù hợp với hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và thực tiễn Việt Nam, góp phần đáp ứng yêu cầu triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đảm bảo an toàn, an ninh, hiệu quả.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển điện hạt nhân. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng cho quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo, xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Đồng thời, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân đáp ứng yêu cầu trong các giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân. Đáp ứng yêu cầu hoàn thành phê duyệt địa điểm, phê duyệt các dự án đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; bảo đảm các điều kiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thi công dự án nhà máy điện hạt nhân.

Đồng bộ các giải pháp

Thủ tướng giao Bộ Công Thương có trách nhiệm định hướng quy hoạch phát triển điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2030 theo Quyết định số 906/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, xây dựng Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ điện hạt nhân hạn trình phê duyệt quý IV năm 2015 và điều chỉnh “Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến 2030” trình Thủ tướng phê duyệt trong quý II/2015.

Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tổng thể, kiến nghị biện pháp đẩy mạnh thực hiện, đề xuất sửa đổi, bổ sung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia và kết quả thực hiện kế hoạch tổng thể trong giai đoạn 2015-2017 và giai đoạn đến năm 2020; đề xuất kế hoạch, giải pháp hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng chủ trì Đề án Tăng cường năng lực công tác quản lý chất lượng xây dựng công trình nhà máy điện hạt nhân; Đề án Quy hoạch địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển điện hạt nhân; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, số lượng, chất lượng cho quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo, xây dựng và vận hành nhà máy; Bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu và đào tạo, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân đáp ứng yêu cầu trong các giai đoạn triển khai dự án; Đáp ứng yêu cầu hoàn thành, phê duyệt địa điểm, phê duyệt các dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Bảo đảm các điều kiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc thi công dự án nhà máy điện hạt nhân.

Để hoàn thành mục tiêu về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn đến năm 2020, các bộ, ngành có liên quan tập trung rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về phát triển điện hạt nhân.

Đồng thời, thực hiện rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phát triển bền vững điện hạt nhân, bảo đảm hiệu quả, an toàn và an ninh hạt nhân; về đầu tư và bảo đảm tài chính; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và thu hút chuyên gia, cán bộ đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện hạt nhân; phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương có nhà máy điện hạt nhân; về chu trình nhiên liệu hạt nhân, quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về điện hạt nhân.

Xây dựng năng lực và cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh và bảo vệ thực thể, quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường, ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Song song với đó, cần tập trung cho tiềm lực khoa học và công nghệ hạt nhân bằng việc thực hiện các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới công suất cao, hệ thống các phòng thí nghiệm hiện đại.