Hoàn thiện Dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 2020

Việt Hoàng

Ngày 10/4/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghị quyết số 52/NQ-CP nêu rõ, Chính phủ cơ bản đồng ý dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Văn bản số 72/TTr-BTC ngày 06/4/2022.

Chính phủ giao Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ ý kiến Thành viên Chính phủ, rà soát kỹ để hoàn thiện dự thảo Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, chịu trách nhiệm báo báo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội theo quy định; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.