Hoàn thuế Giá trị gia tăng với một số dự án mới thành lập không có giấy phép đầu tư

PV.

(Tài chính) Hiện nay tại Việt Nam đang phát sinh một số trường hợp các cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư nhưng không có giấy phép đầu tư muốn thực hiện thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT). Tuy nhiên, do chưa nắm vững những chính sách thuế được Chính phủ ban hành nên các doanh nghiệp (DN) vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Để thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT, các DN cần tìm hiểu kỹ các quy định tại điểm 2 Phần C của  Thông tư số 129/2008/TT-BTC và khoản 2, khoản 5 Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quy định cụ thể trách nhiệm của DN trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thuế Thu nhập DN tại điểm 2.2 (h) Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC.

Căn cứ theo các nội dung quy định trên, nếu DN đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh nhưng không có giấy phép đầu tư nhưng phù hợp với các điều kiện về Luật Đầu tư và đảm bảo các điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định thì DN được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các chi phí đầu vào của dự án đầu tư.

Tuy nhiên, DN cũng cần lưu ý văn bản pháp luật hướng dẫn về thuế không quy định dự án đầu tư có giấy phép hay không có giấy phép, chỉ quy định thủ tục thành lập cơ sở kinh doanh mới từ dự án đầu tư mới.

Trong qua trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, để đảm bảo tính xác thực của dự án, cơ quan thuế sẽ xem xét hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án đầu tư có phù hợp với quy định về Luật Đầu tư.