Hoạt động của doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng 5, cả nước có 10.954 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 119,2 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,9 tỷ đồng, tăng 7,8%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 97,8 nghìn người, giảm 6,6%.

Trong tháng, cả nước có 1.913 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2016; có 5.332 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.577 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.755 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), tăng 26,8%; có 628 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 28,9%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 485,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 23%.

Nếu tính cả 710,8 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2017 là 1.196,4 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 5 tháng đầu năm nay lên gần 64 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng là 521,7 nghìn người, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 5 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: Kinh doanh bất động sản tăng 72,8% về số doanh nghiệp và tăng 43,8% về số vốn đăng ký; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 38,9% và tăng 71,1%; giáo dục và đào tạo tăng 31,3% và tăng 97,3%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 27,3% và tăng 73,6%; sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 25,7% và tăng 27,9%; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác tăng 20,8% và tăng 122%; dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 14,8% và tăng 116,9%; xây dựng tăng 12,6% và tăng 43,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,7% và tăng 40,2%; khai khoáng tăng 8,1% và tăng 73,7%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 4,8% và tăng 239,1%. 

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 14,4% (vốn đăng ký giảm 17,8%); khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác tăng 13,6% (vốn đăng ký giảm 12,2%); thông tin và truyền thông tăng 8% (vốn đăng ký giảm 35,8%); riêng ngành vận tải, kho bãi số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục giảm 3,5% (số vốn đăng ký giảm 7,5%).

Trong 5 tháng năm nay, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Trung du và miền núi phía Bắc đạt 2.142 doanh nghiệp, tăng 22,8% (vốn đăng ký đạt 24,3 nghìn tỷ đồng, tăng 18,9%); Đồng bằng sông Hồng 15.517 doanh nghiệp, tăng 17,4% (vốn đăng ký 117,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2%); Tây Nguyên 1.289 doanh nghiệp, tăng 17,2% (vốn đăng ký 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng 84,5%); Đông Nam Bộ 21.144 doanh nghiệp, tăng 11% (vốn đăng ký 240,3 nghìn tỷ đồng, tăng 50%); Đồng bằng Sông Cửu Long 3.546 doanh nghiệp, tăng 9,6% (vốn đăng ký 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 6.896 doanh nghiệp, tăng 7,9% (vốn đăng ký là 67 nghìn tỷ đồng, tăng 99,2%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 5 tháng đầu năm 2017 là 4.685 doanh nghiệp, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 19,5%), trong đó 4.325 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,3%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 1.888 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,3%); 1.362 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,1%); 832 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 17,7%) và 603 công ty cổ phần (chiếm 12,9%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 12.884 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 19,4% và 19.264 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 8,3%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 5.312 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,2%); 4.135 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 32,1%); 2.168 công ty cổ phần (chiếm 16,8%); 1.267 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,9%) và 2 công ty hợp danh. 

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 8.314 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 43,2%); 5.660 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,4%); 3.920 công ty cổ phần (chiếm 20,3%) và 1.370 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 7,1%).