Hoạt động của doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Trong tháng Bảy, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 94,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 8,1 tỷ đồng, giảm 21,3%; tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 93,5 nghìn người, giảm 11,5%.

Trong tháng, cả nước có 2.123 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 10,5% so với tháng trước; có 5.697 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 1.887 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 3.810 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 11%; có 1.165 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 53,7%.

Tính chung 7 tháng năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2%

Nếu tính cả 979,8 nghìn tỷ đồng của gần 21,4 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng  năm 2017 là 1.670,5 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng lên hơn 90,5 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 720,8 nghìn người, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 7 tháng năm 2017 có 25,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bản lẻ (chiếm 35,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; 9,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 13,2%), tăng 10,3%; 9,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 13%), tăng 9%; 5,5 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,6%), tăng 10,3%; 3,8 nghìn doanh nghiệp dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (chiếm 5,2%), tăng 22,2%; 3,5 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 4,8%), tăng 15%; 2,7 nghìn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (chiếm 3,7%), tăng 68%; 1,9 nghìn doanh nghiệp giáo dục và đào tạo (chiếm 2,6%), tăng 29,2%...

Trong 7 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vùng Đông Nam Bộ có 30,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 11,9% (vốn đăng ký 349,4 nghìn tỷ đồng, tăng 58,3%); Đồng bằng sông Hồng 22,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,4% (vốn đăng ký 167,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 9,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 10,9% (vốn đăng ký 88,1 nghìn tỷ đồng, tăng 73,2%); Đồng bằng sông Cửu Long 5,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,1% (vốn đăng ký 38,4 nghìn tỷ đồng, giảm 14,9%); Trung du và miền núi phía Bắc 3,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 26,5% (vốn đăng ký 33,1 nghìn tỷ đồng, tăng 34,7%); Tây Nguyên 1,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,3% (vốn đăng ký 14,6 nghìn tỷ đồng, tăng 41,2%).

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 7 tháng năm 2017 là 6.608 doanh nghiệp, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2016 tăng 17,7%), trong đó có 6.104 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 92,4%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, có 2.705 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,9%); 1.936 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,3%); 1.116 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,9%) và 851 công ty cổ phần (chiếm 12,9%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 7 tháng là 43.274 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15.866 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 16,2% và 27.408 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 21,5%.

Trong tổng số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, có 6.639 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 41,8%); 5.023 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 31,7%); 2.700 công ty cổ phần (chiếm 17%); 1.502 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 9,5%) và 2 công ty hợp danh.

Đối với doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, có 12.093 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 44,1%); 8.073 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,5%); 5.362 công ty cổ phần (chiếm 19,5%) và 1.880 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 6,9%).