Hoạt động đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2017

Theo Tổng cục Thống kê

Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 theo giá hiện hành ước tính đạt 674,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước và bằng 32,8% GDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 242,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng vốn và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 260,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 38,7% và tăng 14,9%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 171,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,4% và tăng 9,6%.

 

Tốc độ phát triển vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 6 tháng các năm 2015 - 2017 so với cùng kỳ năm trước

(Theo giá hiện hành)

Đơn vị tính: %

 

6 thángnăm 2015

6 tháng
năm 2016

6 thángnăm 2017

Tổng số

109,3

110,3

110,5

Khu vực Nhà nước

107,8

105,4

106,8

Khu vực ngoài Nhà nước

110,5

112,9

114,9

Khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

109,8

114,3

109,6

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng ước tính đạt 115 nghìn tỷ đồng, bằng 38,7% kế hoạch năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, gồm có:

Vốn trung ương quản lý đạt 26 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% kế hoạch năm và tăng 7,5% so với cùng kỳnăm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 14 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 46,7%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.863 tỷ đồng, bằng 31,8% và giảm 25,1%; Bộ Y tế 1.711 tỷ đồng, bằng 33,3% và tăng 32,2%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 269 tỷ đồng, bằng 37,8% và giảm 64,5%; Bộ Xây dựng 235 tỷ đồng, bằng 48,6% và giảm 41,3%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 192 tỷ đồng, bằng 32,7% và giảm 15,2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 189 tỷ đồng, bằng 32,3% và giảm 34,6%; Bộ Công Thương 99 tỷ đồng, bằng 40,7% và giảm 44,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 35 tỷ đồng, bằng 36,6% và giảm 63,4%; Bộ Thông tin và Truyền thông 34 tỷ đồng, bằng 35,1% và giảm 33,9%.

Vốn địa phương quản lý đạt 89 nghìn tỷ đồng, bằng 39,3% kế hoạch năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 61,8 nghìn tỷ đồng, bằng 37,1% kế hoạch năm và tăng 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 22,7 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 15,5%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 4.524 tỷ đồng, bằng 52,2% và tăng 9%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 14,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,9% kế hoạch năm và tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 7.743 tỷ đồng, bằng 22,7% và tăng 3,2%; Nghệ An 2.910 tỷ đồng, bằng 45% và tăng 13,7%; Vĩnh Phúc 2.579 tỷ đồng, bằng 43% và tăng 25,6%; Bình Dương 2.455 tỷ đồng, bằng 34,3% và tăng 12,4%; Quảng Ninh 2.426 tỷ đồng, bằng 33,1% và tăng 15,6%; Thanh Hóa 2.179 tỷ đồng, bằng 45,6% và tăng 5,9%; Kiên Giang 2.123 tỷ đồng, bằng 55% và tăng 12,2%.

Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư có chuyển biến tích cực trong những tháng gần đây nhưng còn thấp so với kế hoạch năm, nhất là nguồn vốn đầu tư công.

Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng cả năm như kế hoạch đề ra, bên cạnh việc tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển, trong những tháng cuối năm các bộ, ngành và địa phương cần tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/6/2017 thu hút 1.183 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 11,84 tỷ USD, tăng 56,3% về số dự án và tăng 57,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó, có 549 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 5,14 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2017 có 2.501 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 2,25 tỷ USD. Như vậy, tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới, cấp vốn bổ sung và đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần 6 tháng đầu năm đạt 19,23 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 6 tháng đầu năm ước tính đạt 7,7 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm nay, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký của các dự án được cấp phép mới đạt 5.255,8 triệu USD, chiếm 44,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 3.838,5 triệu USD, chiếm 32,4%; các ngành còn lại đạt 2.743,9 triệu USD, chiếm 23,2%.

Nếu tính cả vốn đăng ký bổ sung của các dự án đã cấp phép từ các năm trước và góp vốn, mua cổ phần thì tổng vốn đầu tư nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 6 tháng đầu năm đạt 9.487,3 triệu USD, chiếm 49,3% tổng vốn đăng ký; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 5.257,1 triệu USD, chiếm 27,4%; các ngành còn lại đạt 4.485 triệu USD, chiếm 23,3%.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước có 52 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới, trong đó Thanh Hóa có số vốn đăng ký lớn nhất với 3.054,5 triệu USD, chiếm 25,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nam Định 2.121,3 triệu USD, chiếm 17,9%; Kiên Giang 1.304,8 triệu USD, chiếm 11%; Bình Dương 1.026,1 triệu USD, chiếm 8,7%; Tây Ninh 635,7 triệu USD, chiếm 5,4%; Bắc Giang 512,3 triệu USD, chiếm 4,3%; TP. Hồ Chí Minh 395,1 triệu USD, chiếm 3,3%; Bình Phước 282,9 triệu USD, chiếm 2,4%; Đồng Nai 271,2 triệu USD, chiếm 2,3%; Bắc Ninh 204,3 triệu USD, chiếm 1,7%; Quảng Ngãi 169 triệu USD, chiếm 1,4%; Hà Nội 167,6 triệu USD, chiếm 1,4%; Hải Dương 134,4 triệu USD, chiếm 1,1%; Trà Vinh 125,9 triệu USD, chiếm 1,1%.

Trong số 56 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 6 tháng năm nay, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với 4.568,1 triệu USD, chiếm 38,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Xin-ga-po 2.731,7 triệu USD, chiếm 23,1%; Hàn Quốc 1.625 triệu USD, chiếm 13,7%; Trung Quốc 1.100,6 triệu USD, chiếm 9,3%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 550,2 triệu USD, chiếm 4,6%; CHLB Đức 321,9 triệu USD, chiếm 2,7%.