Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2014: Những nhiệm vụ trọng tâm

Đinh Đức Xương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính

(Tài chính) Triển khai Hướng dẫn số 13-HD/BTGĐUK, ngày 16/12/2013 của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 12/2/2014, Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 26-HD/ĐUTC, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014. Theo đó, trọng tâm xuyên suốt trong năm 2014 là cán bộ, đảng viên ngành Tài chính phải tập trung học tập tấm gương đạo đức của Bác về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Thế hệ trẻ ngành Tài chính tại Hội thi thuyết trình “Tư tưởng và tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ trong ngành Tài chính”. Nguồn internet
Thế hệ trẻ ngành Tài chính tại Hội thi thuyết trình “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ trong ngành Tài chính”. Nguồn internet
Những kết quả nổi bật trong thực hiện chuyên đề năm 2013

Kết thúc năm 2013, Đảng ủy Bộ Tài chính đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc thực hiện hiệu quả chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Những thành công trong triển khai Chỉ thị 03- CT/TW những năm trước đã tiếp tục được các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc phát huy, đảm bảo yêu cầu học và làm theo Bác gắn với chủ đề của năm một cách đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu với phương thức sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm tình hình của các tổ chức Đảng và các cơ quan, đơn vị.

Ngày 29/3/2013, Đảng uỷ Bộ đã ban hành Nghị quyết xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên tài chính theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện: “Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”. Tính đến ngày 31/12/2013, toàn Đảng bộ có 98% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã rà soát, bổ sung và xây dựng tiêu chí chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; một số đảng bộ, tổ chức đảng đã xây dựng cụ thể ở cấp chi bộ (Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế…).

Nhân kỷ niệm 103 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014), Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tài chính đã sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng 17 tập thể và 31 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi thuyết trình “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ” của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan và Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước. Đảng bộ cũng đã chọn và chỉ đạo Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan là đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để nhân rộng mô hình trong toàn Đảng bộ.

Việc làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các đảng bộ, chi bộ đã có sức lan tỏa trong toàn Ngành; nhiều gương sáng, điển hình về người tốt, việc tốt trong đảng bộ và ngành Tài chính đã xuất hiện trong phong trào học tập làm theo tấm gương đao đức của Bác. Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác đã xuất hiện cùng như được cổ vũ, nhân rộng.

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 -CT/TW theo chuyên đề năm 2014

Chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Đây là chủ đề hết sức quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng đang tiếp tục thực hiện công tác cán bộ và xem đây là khâu đột phá, lấy thước đo hiệu quả công việc để đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên.

Để chuyên đề này trở thành chủ đề sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các đảng bộ, chi bộ ngành Tài chính, được cán bộ, đảng viên trong Ngành thực hiện đồng bộ và hiệu quả, ngày 12/2/2014, Đảng bộ Bộ Tài chính đã ban hành Hướng dẫn số 26-HD/ĐUTC về học tập chuyên đề năm 2014: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Hướng dẫn nêu rõ mục đích, yêu cầu; nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện, cụ thể: Yêu cầu cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng các hình thức phong phú, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm kịp thời cổ vũ, động viên, phát huy những kết quả của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong toàn Đảng bộ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Về nội dung học tập, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng cùng cấp quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, thể hiện cụ thể bằng hành động trong công tác và rèn luyện tác phong, đạo đức, lối sống như: cần cù, tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm đối với việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chống các bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu lợi cá nhân, tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, hứa mà không thực hiện; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách pháp luật của Nhà nước.

Về cách thức tổ chức, việc học tập chuyên đề sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm như sau:

Một là, tổ chức học tập chuyên đề gắn với sinh hoạt chi bộ. Theo đó, Chi ủy tổ chức cho toàn thể đảng viên nghiên cứu chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chi bộ hằng tháng. Bảo đảm nghiêm túc việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào mỗi kỳ sinh hoạt của chi bộ. Nội dung nghiên cứu, học tập có thể phân chia theo chuyên đề hằng tháng như sau: Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm; Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân; Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về nói đi đôi với làm; Về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí; Tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, tinh thần học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; Các giải pháp để thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay; Về phong cách quần chúng trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với Quy định về những điều đảng viên không được làm... Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014, trong từng tháng các chi ủy chọn vấn đề còn yếu kém hoặc còn hạn chế của chi bộ, đảng viên để thảo luận, bàn biện pháp khắc phục trong kỳ sinh hoạt chi bộ. Chi ủy chuẩn bị nội dung và giới thiệu nội dung chuyên đề của tháng trong sinh hoạt chi bộ; đảng viên trao đổi, thảo luận, liên hệ với bản thân về kết quả đã thực hiện và những hạn chế cần khắc phục trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuối năm, đảng viên tự kiểm điểm trước tập thể chi bộ về những nội dung đã đăng ký trong Bản đăng ký phấn đấu làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2014. Tháng 12/2014, tổ chức tổng kết việc thực hiện chuyên đề năm 2014 ở tất cả các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Hai là, tổ chức phổ biến, giới thiệu chuyên đề trong sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội, sinh hoạt tập thể của các cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp cần phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không phải là đảng viên được nghe nói chuyện và học tập, liên hệ về nội dung chuyên đề gắn với các ngày kỷ niệm của đất nước, của Ngành và các cơ quan, đơn vị trực thuộc ngành Tài chính; hoặc có thể tổ chức để quần chúng dự sinh hoạt cùng chi bộ phần nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, tổ chức hướng dẫn, giới thiệu chuyên đề cho cấp ủy, bí thư chi bộ và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh việc triển khai chuyên đề hằng tháng trong các buổi sinh hoạt chi bộ, các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính có thể tổ chức hướng dẫn, giới thiệu chuyên đề cho cán bộ tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Các đảng ủy trực thuộc cần đưa ra hình thức phù hợp như: tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức học tập, xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ cho bí thư cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ và cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị nhằm thống nhất nhận thức, tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập chuyên đề được triển khai thực hiện sâu sắc, hiệu quả hơn.

Trong các hội nghị, chú ý tập trung vào hướng dẫn, giới thiệu chuyên đề và liên hệ với thực tiễn của cơ quan, đơn vị; Chú trọng tuyên truyền nội dung trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt nghị quyết và nghe nói thời sự… Tuy nhiên, Đảng ủy Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ tổ chức tập huấn và giới thiệu chuyên đề phải bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng tổ chức Đảng, tránh lãng phí về thời gian, kinh phí tổ chức.

Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ cũng sẽ phối hợp với cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên website, bản tin nội bộ về nội dung chuyên đề; về công tác tổ chức, triển khai; về kết quả việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ, Uỷ ban Kiểm tra và các Ban tham mưu Đảng uỷ sẽ theo dõi việc triển khai ở cấp ủy các cấp; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về những mặt làm được và chưa được, từ đó rút ra kinh nghiệm trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện để chuyên đề phát huy hiệu quả cao nhất...

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 4 - 2014