Hơn 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Văn Trường

Hơn 1,28 triệu đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 9/7/2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự Hội nghị.
Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Đức Chi - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; Lãnh đạo các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương các đơn vị thuộc Bộ; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Bộ; cấp ủy đảng các tổ chức đảng thuộc các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc Bộ; các ban tham mưu Đảng ủy Bộ… với khoảng 500 đồng chí.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định số 144-QĐ/TW. Đồng chí cho biết, việc quán triệt Quy định này là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Việc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương về tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về đạo đức, nhất là trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, để Đảng ta "là đạo đức, văn minh".

Theo đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Quy định số 144-QĐ/TW nêu rõ, cụ thể các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Để làm tốt điều này, yếu tố cốt lõi của việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc các nội dung của Quy định này; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tiếp đó, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Theo đó, Chỉ thị số 35-CT/TW nêu rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Để việc tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo theo quy định của Chỉ thị này, đồng chí Lê Minh Hưng cho biết, tại Chỉ thị số 35-CT/TW đã đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ mới.

Trong đó, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định, nguyên tắc của Đảng; nâng cao chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, trọng tâm phát triển.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, "làm đến đâu chắc đến đó"; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ "sót" những người thật sự có đức, có tài…

Gần 500 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Bộ Tài chính.
Gần 500 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính tham gia học tập, quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Bộ Tài chính.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết, để triển khai Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, xuyên suốt, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, đối với Quy định số 144-QĐ/TW, các cấp ủy, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc Quy định và phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên như “cơm ăn nước uống hàng ngày”; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Quy định, nắm chắc, hiểu sâu, thực hiện tốt Quy định, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập.

Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải làm tròn bổn phận trước Đảng, trước Nhân dân, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…

Đối với các cơ quan báo chí, cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao; tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, để thực hiện tốt yêu cầu, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng cần nắm chắc 7 yêu cầu, 6 nội dung trong Chỉ thị.

Căn cứ Chỉ thị này, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ của cấp mình, bảo đảm cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chuẩn bị tốt các văn kiện trình Đại hội; đồng thời, tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp mình và cấp trên. Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể…

“Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của cấp ủy, tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên, sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân, tin tưởng rằng, Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, chuẩn bị thật tốt các nội dung, công việc cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng”, đồng chí Lương Cường nhấn mạnh.