Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 6/2024

Văn Trường

Ngày 28/6/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Cao Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính tháng 6/2024 để đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành điều lệ Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính; cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ tháng 6/2024 (ngày 28/6/2024).
Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ tháng 6/2024 (ngày 28/6/2024).

Trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị Trung ương 8 (khoá XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn mới; ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU về công tác tuyên giáo cho toàn Đảng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội các cấp.

Công tác phát triển Đảng cũng được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc quan tâm chỉ đạo triển khai. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Bộ Tài chính đã kết nạp 150 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 124 đồng chí; tiếp nhận, làm thủ tục chuyển đảng đi, đến cho 239 trường hợp…

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính tập trung tổ chức triển khai và thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 (khóa XIII); tăng cường công tác tuyên giáo tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những sự kiện lớn của Đảng, của Đất nước và những vấn đề dư luận cả nước quan tâm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đảng ủy Bộ sẽ chỉ đạo ban hành Quy định của Đảng ủy Bộ về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử trên cơ sở Quy định phân cấp ủy Đảng ủy Khối; rà soát, bổ sung quy hoạch, kiện toàn bổ sung nhân sự cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại và xem xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2024, đảm bảo chất lượng, đúng quy nội dung, quy trình và tiến độ.

Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Trường - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính đã trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Theo đó, Đảng ủy Bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ, các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc đã ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm chế độ tự kiểm tra, giám sát theo yêu cầu về tăng cường kiểm tra, giám sát theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Đồng thời, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng tổ chức quy trình kiểm điểm tại 7 cấp ủy trực thuộc đối với 5 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, các tổ chức đảng, cấp ủy các cấp và đảng viên trong Đảng bộ cơ bản chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Cương lĩnh, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về vị, trí, vai trò, tầm quan trọng và nội dung, phương pháp nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ nghiên cứu, hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tăng cường giám sát trực tiếp thông qua bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp; rà soát kế hoạch kiểm tra, giám sát cả nhiệm kỳ và năm 2024…

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã cơ bản thống nhất, nhất trí với dự thảo các báo cáo: Sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; đồng thời, cho ý kiến thông qua các nội dung: Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính mở rộng (lần thứ 17); công tác kiện toàn cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính; công tác cán bộ…

Kết luận Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đề nghị, các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tại Hội nghị này tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các Báo cáo: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kiện toàn cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính, để trình, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính xem xét, ban hành Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 6/2024.

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhấn mạnh, các ban tham mưu Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn nhân sự tại các tổ chức đảng trực thuộc; tăng cường quản lý đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức đảng trực thuộc đảm bảo theo đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng; hoàn thiện báo cáo kết luận tiêu chuẩn chính trị để gửi các tổ chức đảng trực thuộc theo quy định…