Hợp đồng đã thực hiện xong có được điều chỉnh giá?

Theo chinhphu.vn

(Taichinh) - Tại thời điểm nhà thầu đã thi công xong nhưng chưa làm các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thì nhà thầu vẫn được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng thực hiện kể từ khi các chính sách tiền lương của Nhà nước có hiệu lực nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Vũ Ngọc Nam (Ban Quản lý dự án huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) hỏi: Chi phí khảo sát của gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế xây dựng được tính theo đơn giá, chi phí thiết kế theo tỷ lệ %, vậy khi ký hợp đồng trọn gói thì chi phí thiết kế phải xác định như thế nào?

Chính sách tiền lương của Nhà nước thay đổi trong quá trình đang thi công mới được điều chỉnh hợp đồng hay thi công xong rồi, nhưng chính sách đó có hiệu lực trong thời gian thi công thì vẫn được điều chỉnh?

Bộ Xây dựng trả lời các vấn đề ông Nam hỏi như sau:

Đối với hợp đồng tư vấn thiết kế, giá hợp đồng xác định căn cứ vào định mức tỷ lệ % nhân với chi phí xây dựng trong dự toán của từng công trình được duyệt hoặc giá trị xây dựng trong tổng mức đầu tư. Nếu không phù hợp thì lập dự toán theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Việc thanh toán hợp đồng tư vấn thiết kế theo thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

Khoản 1, Điều 143 Luật Xây dựng quy định: "điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng".

Tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng cũng quy định: "Thời gian thực hiện hợp đồng được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng xây dựng đã ký".

Như vậy, trường hợp chính sách tiền lương của Nhà nước thay đổi, có hiệu lực trong thời gian thi công như vấn đề ông Nam hỏi, nếu tại thời điểm nhà thầu thi công xong rồi nhưng chưa làm các thủ tục nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng thì nhà thầu vẫn được điều chỉnh giá hợp đồng cho những khối lượng thực hiện kể từ khi các chính sách đó có hiệu lực nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng.