Hướng dẫn chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Theo baodautu.vn

Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư 06/2016/TT-BTChướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Thông tư, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử sẽ do ngân sách Trung ương đảm bảo,căn cứ tình hình thực tế, các địa phương xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Kinh phí phục vụ cho bầu cử gồm: Chi xây dựng các báo cáo, văn bản hướng dẫn; chi in ấn tài liệu; chi vận hành trang thông tin điện tử; chi cho an ninh, trật tự, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và vận động bầu cử; chi tổ chức các hội nghị; chi cho công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; chi công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chi phí hành chính....

Các khoản nàyphải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách.

Thông tư cũng đưa ra mức chi cụ thể đối với các khoảncụ thể. Ví dụ, đối với công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bầu cử, ngoài chế độ thanh toán công tác phí, Trưởng đoàn giám sát được chi 200.000 đồng/người/buổi; thành viên chính thức của đoàn giám sátđược100.000 đồng/người/buổi; các cán bộ, công chức, viên chức phục vụ đoàn giám sát được chi từ 50.000 - 80.000 đồng/người /buổi.

Mức chi cho báo cáo tổng hợp kết quả là 2.500.000 đồng/báo cáo; chi tham gia ý kiến bằng văn bản từ 100.000 đồng - 300.000 đồng/người/lần, tổng mức chi xin ý kiến tối đa là 1 triệu đồng/người/văn bản. Mức chi cho chỉnh lý, hoàn chỉnh báo cáo là 600.000 đồng/báo cáo. Chi bồi dưỡng cho đợt bầu cử tối đa 2 triệu đồng/người/tháng

Đối với chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp phục vụ trong đợt bầu cử, Thông tư quy địnhmức khoán theo tháng. Cụ thể là: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Trưởng các Tiểu ban Hội đồng bầu cử quốc gia mức 2 triệu đồng/người/tháng. Thành viên; Phó Trưởng các Tiểu ban, thành viên các Tiểu ban; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia là 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thành viên Văn phòng Hội đồng là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ công tác bầu cử thực hiện theo thực tế tối đa không quá 5 tháng. Nếu một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau chỉ được hưởng mức bồi dưỡng cao nhất.

Trong riêng 2 ngày (ngày trước ngày bầu cử và ngày bầu cử) chi bồi dưỡng 120.000 đồng/người/ngày, áp dụng đối với tất cả các lực lượng trực tiếp tham gia phục vụ bầu cử.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/2/2016.