Hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài


(Tài chính) Ngày 28/6/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 91/2013/TT-BTC hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng Thông tư trên bao gồm: văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài;chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài; và các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện và chi nhánh tại Việt Nam.

Mời download nội dung Thông tư: Thong tu so 91-2013-TT-BTC.pdf