Hướng dẫn danh mục 101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Tài chính

Bảo Thương

Tại Thông tư số 54/2023/TT-BTC vừa ban hành, Bộ Tài chính hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính tại các đơn vị thuộc Bộ và trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính.

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 54/2023/TT-BTC là các cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực tài chính từ Trung ương đến địa phương.

Cụ thể, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ Tài chính, gồm vụ, cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính (cấp Trung ương); vụ, cục và tương đương thuộc cơ quan các Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (cấp tổng cục); cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cục hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cục dự trữ nhà nước khu vực; kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp cục).

Ngoài ra, còn có chi cục thuế quận, huyện, thị xã, thành phố, chi cục thuế khu vực; chi cục hải quan; chi cục dự trữ nhà nước trực thuộc cục dự trữ nhà nước khu vực; kho bạc nhà nước huyện; sở tài chính; phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND, quận, thị xã, thành phố.

Về nguyên tắc, căn cứ xác định vị trí việc làm, Thông tư số 54/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu rõ, vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính được xác định trên cơ sở nguyên tắc quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức. Căn cứ xác định vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP.

Theo danh mục đi kèm có 101 vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính. Trong đó, có 30 vị trí việc làm ở cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện như: Chuyên viên về quản lý tài sản công; chuyên viên về quản lý giá; chuyên viên về quản lý tài chính doanh nghiệp; chuyên viên về bảo hiểm… Đồng thời, có 71 vị trí việc làm ở cấp tổng cục, cấp cục, cấp chi cục như: chuyên viên về quản lý thuế; nhân viên về giám sát quản lý hải quan; kiểm tra viên về điều tra chống buôn lậu; kiểm tra viên về quản lý rủi ro hải quan…

6 nội dung mô tả công việc của vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành tài chính gồm: Tên vị trí việc làm; mục tiêu vị trí việc làm; các công việc và tiêu chí đánh giá; các mối quan hệ công việc; phạm vi quyền hạn; yêu cầu về trình độ năng lực. Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của đơn vị xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm, tại Phụ lục III Thông tư.

Ngoài ra, Thông tư số 54/2023/TT-BTC cũng hướng dẫn, trường hợp công chức đang ở ngạch cao hơn so với ngạch công chức tương ứng của vị trí việc làm được phân công đảm nhiệm thì được bảo lưu ngạch hiện giữ cho đến khi có hướng dẫn mới về chế độ tiền lương theo quy định.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.