Công văn số 4177/TCHQ-VNACCS:

Hướng dẫn giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu theo Thông tư 22/2014/TT-BTC


(Tài chính) Ngày 18/4, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 4177/TCHQ-VNACCS hướng dẫn giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 22/2014/TT-BTC.

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý khu vực giám sát hải quan nơi chưa triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS rà soát việc nối mạng Hệ thống thông quan điện tử tập trung (e-Customs 5.0) đến tất cả các khu vực giám sát hải quan để đảm bảo triển khai Hệ thống e-Customs phục vụ việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư 22/2014/TT-BTC và điểm a khoản II.5 Mục 2 Phần I Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ (bước 5 quy trình cơ bản) vào ngày 25/4/2014.

Mời download nội dung Công văn: Cong van so 4177-TCHQ-VNACCS.doc