Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu kiểm định hải quan

PV.

Ngày 03/10/2017, Tổng cục Hải quan đã có Công văn 6484/TCHQ-KĐHQ gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn hồ sơ yêu cầu kiểm định hải quan.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó,  Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 2999/QĐ-TCHQ ngày 06/9/2017 về Quy chế Kiểm định, phân tích hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, trong đó có quy định về công tác kiểm định hải quan (Quy chế 2999). Đây là công tác mới triển khai trong ngành Hải quan, để thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan hướng dẫn chi tiết hồ sơ yêu cầu kiểm định:

Trường hợp kiểm định về mã số hoặc kiểm định các chỉ tiêu liên quan đến phân loại mã số hàng hóa thì đơn vị gửi mẫu lập hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại theo các quy định hiện hành về phân tích để phân loại tại Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, Quy chế 2999 và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp kiểm định về tiền chất, chất cấm: hồ sơ yêu cầu kiểm định, ghi rõ tên hoạt chất nghi ngờ và tên văn bản pháp lý quy định (tên văn bản/số văn bản quy định, trích dẫn tên mục/số mục trong văn bản).

Nội dung kiểm định khác: hồ sơ yêu cầu kiểm định ghi rõ nội dung kiểm định, kiểm định nhằm mục đích gì và theo văn bản quy định nào (ghi rõ tên/số văn bản quy định).

Trường hợp cùng mẫu hàng hóa nhưng vừa thực hiện kiểm định, vừa thực hiện phân tích để phân loại thì lập riêng hồ sơ kiểm định và hồ sơ phân tích để phân loại theo như quy định tại Quy chế 2999.