Hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ NSNN đối với cơ sở giáo dục đại học công lập


Ngày 15/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2017/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ.

Theo Thông tư, cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề công lập thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập tương ứng với số thuế thu nhập doanh nghiệp mà các cơ sở giáo dục đã nộp vào ngân sách nhà nước.
Trước ngày 15/5 hàng năm, cơ sở giáo dục đại học công lập, cơ sở giáo dục nghề công lập gửi báo cáo Bộ Tài chính sau khi đã quyết toán thuế để đề nghị cấp kinh phí hỗ trợ.
Các cơ sở giáo dục nghề công lập, cơ sở giáo dục đại học công lập được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước để chi cho những nhiệm vụ không thường xuyên.
Các trường đại học công lập, các trung tâm dạy nghề công lập được sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho các hoạt động sau:
a) Bổ sung Quỹ đầu tư phát triển hoạt động sự nghiệp như:
- Mua sắm trang thiết bị;
- Nâng cao tiến bộ khoa học, công nghệ;
- Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn;
- Góp vốn liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
b) Lập quỹ hỗ trợ sinh viên, bao gồm:
- Học bổng khuyến khích học tập;
- Các hoạt động hỗ trợ thường xuyên hoặc đột xuất;
- Chi hỗ trợ nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào...
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017 và áp dụng kể từ kỳ tính thuế năm 2016.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 47/2017/TT-BTC.