Thông tư số 133/2018/TT-BTC:

Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước


Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Thông tư số 133/2018/TT-BTC gồm 3 chương, 15 điều hướng dẫn biểu mẫu, quy trình lập, gửi Báo cáo cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước; Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính nhà nước.

Đối tượng áp dụng gồm:

- Bộ Tài chính.

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính gồm: Kho bạc Nhà nước các cấp; Vụ Ngân sách Nhà nước; Cơ quan Thuế các cấp; Tổng cục Hải quan; Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại; Cục Tài chính doanh nghiệp; Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính; Cục Quản lý công sản; Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây:

- Thông tư số 133/2018/TT-BTC

- Phụ lục Thông tư số 133/2018/TT-BTC

- Mẫu báo cáo Thông tư số 133/2018/TT-BTC