Hướng dẫn mới về điều chỉnh mức lương cơ sở và trợ cấp hàng tháng

PV.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2017, Thông tư 67/2017/TT-BTC ngày 30/6/2017 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 30/6/2017 của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP.

Điều chỉnh mức lương cơ sở theo lượng người thực tế tại thời điểm 1/7/2017

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc để xác định nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở là số thực có mặt tại thời điểm ngày 1/7/2017, nhưng không vượt quá tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao năm 2017.

Đối với số đối tượng vượt so với tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao tại thời điểm báo cáo, thì cơ quan, đơn vị phải tự đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở cho các đối tượng này từ các nguồn kinh phí theo quy định của pháp luật; không tổng hợp chung vào nhu cầu kinh phí điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2017 của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Việc xác định tổng số biên chế được cấp có thẩm quyền giao của các bộ, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đối với biên chế các cơ quan của Quốc hội, Toà án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước theo nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Biên chế của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về biên chế hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên khác theo quyết định giao của Bộ Nội vụ.

Trường hợp biên chế của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì biên chế hành chính nhà nước theo quyết định giao của Bộ Nội vụ, biên chế sự nghiệp theo phê duyệt của HĐND cấp tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật...

Tại các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương theo thông báo của Ban Tổ chức Trung ương. Riêng đối với biên chế cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã được xác định trong phạm vi định biên theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

Đối với số người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, chỉ tổng hợp đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân trong phạm vi số biên chế được cấp có thẩm quyền giao…

Tính mức lương cơ sở theo hệ số lương, ngạch bậc

Nhu cầu điều chỉnh trợ cấp tăng thêm cho cán bộ xã nghỉ việc căn cứ vào số đối tượng thực có mặt tại thời điểm ngày 1/7/2017, mức trợ cấp tăng thêm quy định tại Điều 2 Nghị định số 76/2017/NĐ-CP và văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ phụ cấp, trợ cấp tính trên lương, ngạch, bậc hoặc mức lương cơ sở được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn của các bộ, cơ quan Trung ương sau thời điểm ngày 1/7/2017 được tổng hợp vào nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 và xử lý nguồn thực hiện theo các quy định của Thông tư này.

Trong năm 2017, nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của các bộ, cơ quan Trung ương, đối với các cơ quan hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể thì nguồn thực hiện đến hết năm 2016 chưa sử dụng hết chuyển sang năm 2017. Đơn vị sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017, sử dụng tối thiểu 40% chênh lệch thu, chi từ hoạt động dịch vụ (sau khi đã thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định).

Trường hợp các nguồn kinh phí theo quy định nêu trên nhỏ hơn nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở tăng thêm theo quy định tại Điều 2 Thông tư này, đơn vị phải tự bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 được giao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ năm 2017 (phần còn lại sau khi đã sử dụng để thực hiện mức lương cơ sở 1,21 triệu đồng/tháng). Riêng ngành y tế sử dụng tối thiểu 35% số thu được để lại theo chế độ năm 2017. Phạm vi trích số thu được để lại thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 Thông tư này…

Đối với các địa phương nghèo, ngân sách khó khăn, có nhu cầu kinh phí để thực hiện chế độ theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP và Nghị định số 76/2017/NĐ-CP lớn hơn nguồn kinh phí theo quy định tại Thông tư này, chậm nhất đến ngày 1/12/2017 phải có báo cáo đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương theo biểu mẫu quy định gửi Bộ Tài chính.

Thông tư cũng nêu rõ, các bộ, cơ quan Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn theo quy định để chi trả tiền lương tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng chế độ quy định.