Thông tư số 58/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn một số điều về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh


Ngày 12/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Phính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 58/2021/TT-BTC.