Công văn số 7175/BTC-CST:

Hướng dẫn một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại


(Tài chính) Ngày 30/5, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 7175/BTC-CST hướng dẫn một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại.

Ngày 26/5/2014, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3758/VPCP-KTTH thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại theo đề nghị của Bộ Tài chính về việc bổ sung giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, tổn thất do hành vi vi phạm pháp luật tại một số địa phương.

Bộ Tài chính yêu cầu các Sở Tài chính, Cục Hải Quan, Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi có doanh nghiệp bị thiệt hại khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Mời download nội dung Công văn: Cong van so 7175-BTC-CST.doc