Thông tư số 40/2024/TT-BTC:

Hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài

PV.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2024/TT-BTC hướng dẫn phương thức thanh toán một số khoản chi từ ngân sách nhà nước cho lưu học sinh, người học đang học tập ở nước ngoài theo các nhiệm vụ, Đề án đào tạo, bồi dưỡng trong trường hợp không thể chuyển được kinh phí ra nước ngoài.

Mời đọc giả xem Thông tư số 40/2024/TT-BTC.