Thông tư số 55/2021/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại


Ngày 08/07/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2021/TT-BTC Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 55/2021/TT-BTC.