Thông tư 02/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường


Ngày 06/01/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Thông tư quy định rõ nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường được đảm bảo từ các nguồn kinh phí sau: Ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương và ngân sách địa phương), không thấp hơn 1% tổng chi ngân sách nhà nước; các nguồn khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

Các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường đã được cụ thể hóa và bổ sung thêm một số hoạt động nằm trong nội dung chi bảo vệ môi trường như:

- Xây dựng, điều chỉnh chiến lược, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, chương trình, đề án về bảo vệ môi trường;

- Xây dựng, thẩm định và công bố quy hoạch bảo vệ môi trường; thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

- Hoạt động của hệ thống quan trắc và phân tích bảo vệ môi trường;

- Hỗ trợ các công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường; quản lý chất thải; xử lý ô nhiễm môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học;

- Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và các hoạt động khác theo nhiệm vụ.

Mức chi cho các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thực hiện theo định mức, đơn giá và chế độ chi tiêu tài chính hiện hành. Thông tư 02 cũng ban hành kèm theo mức chi tối đa cho sự nghiệp bảo vệ môi trường tại Phụ lục 01.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 22/02/2017.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 02/2017/TT-BTC.