Hướng dẫn quyết toán năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập

PV. (Tổng hợp)

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Theo đó, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng NSNN lập và gửi báo cáo cho đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp, hoặc gửi cơ quan tài chính cùng cấp (trường hợp không có đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp) như sau:

Một là, báo cáo quyết toán năm; báo cáo tài chính năm (thực hiện theo quy định tại Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017);

Riêng năm 2017 thực hiện theo quy định tại Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010.

Hai là, báo cáo quyết toán vốn, phí dự trữ quốc gia (nếu có) theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về kế hoạch dự trữ quốc gia và NSNN chi cho dự trữ quốc gia, chế độ kế toán dự trữ quốc gia;

Ba là, báo cáo quyết toán quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách (nếu có) theo mẫu biểu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư 137/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018 và áp dụng đối với quyết toán NSNN từ năm  2017.