Hướng dẫn quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

PV.

(Tài chính) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 98 /2013/TT- BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Theo đó, mức hỗ trợ về nhà ở từ ngân sách nhà nước (bao gồm cả nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) là 40 (Bốn mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới; 20 (Hai mươi) triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện có.

Cũng theo Thông tư, Ngân sách trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 100% theo mức quy định đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 95% đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương từ 50% - 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 90% đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương dưới 50% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012.

Ngân sách trung ương hỗ trợ 80% đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách địa phương cùng với nguồn hỗ trợ của ngân sách trung ương để hỗ trợ theo mức quy định và bố trí kinh phí quản lý triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở với mức tối đa không quá 0,5% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện chính sách theo quy định.

Ngoài mức hỗ trợ quy định nêu trên, căn cứ điều kiện thực tế, các địa phương có thể hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để nâng cao chất lượng nhà ở cho hộ gia đình được hỗ trợ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013.