Nghị định 120/2016/NĐ-CP:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí


Ngày 23/8/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí.

Nghị định số 120/2016/NĐ-CP quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí, quyết toán phí, lệ phí; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Nghị định số 120/2016/NĐ-CP.