Thông tư số 80/2019/TT-BTC.

Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Ngày 15/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 80/2019/TT-BTC Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Thông tư gồm 05 chương, 12 điều, hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới.

Đối tượng áp dụng bao gồm: Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại biên giới; Cơ quan Hải quan, công chức Hải quan và các cơ quan, tổ chức, quản lý điều hành hoạt động thương mại biên giới; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động thương mại biên giới theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

Mời độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 80/2019/TT-BTC.