Thông tư 36/2017/TT-BTC:

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán


Ngày 27/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC như sau:
1. Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều 2;
2. Khoản 3 Điều 3;
3. Khoản 3 và Khoản 8 Điều 4;
4. Bổ sung Khoản 1a và Khoản 1b sau Khoản 1 Điều 5;
5. Bổ sung Điều 5a sau Điều 5;
6. Điều 6;
7. Điều 7;
8. Điều 8;
9. Bổ sung Khoản 1a sau Khoản 1 Điều 9;
10. Khoản 1 Điều 10;
11. Khoản 4 Điều 15;
12. Điều 16;
13. Điểm d Khoản 1 Điều 18.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Thông tư số 36/2017/TT-BTC.